Oldal kiválasztása

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a HolBrain Tech Production (Lajos Golovics ) egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a nyaralas-terkep.hu honlapon keresztül nyújtott „HolBrain Tech Production” szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

 1. A Szolgáltatás nyújtói:

Név: HolBrain Tech Production (Lajos Golovics)
Székhely: 27 Lingwood Avenue, Christcurch BH23 3JS   UK
NI szám: UK 40746753
Email cím: golovics.lajos@gmail.com
Telefonszám: +36-30-961-7804
Bankszámlaszám (IBAN): GB07 NAIA 0702 4643 2264 55
Swift/BIC kód: NAIAGB21
A vállalkozás logója:

  

Magyarországi megbízott kapcsolattartó: Szuhár Csilla
Email cím: golovics.lajos@gmail.com
Telefonszám: +36-30-961-7805

 1. A Szolgáltatás leírása

A „HolBrain Tech Production”, mint Szolgáltató által nyújtott szolgáltatáson keresztül, a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható marketingismereteket, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás iránt érdeklődőkkel, tagokkal, feliratkozókkal.

A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat, feliratkozókat, érdeklődőket, megismertesse az online marketing legújabb trendjeivel és módszereivel, amiket a tagok, feliratkozók, érdeklődők, saját tevékenységük során felhasználva, jelentős bevétel növekedést érhetnek el.

 1. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Tag, feliratkozó, érdeklődő, – a továbbiakban vásárló – megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében online marketinggel kapcsolatos tananyagok elkészítésével, és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített, és közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a HolBrainTech Production , aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az online marketinggel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az Egyéb szolgáltatások ellenértékét a vásárló részletfizetési kedvezmény igénybevételével, egyenlő összegekben is megfizetheti.

 1. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a vásárló – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a vásárló által a www.nyaralas-terkep.hu  weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

A Vásárló jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során, a Vásárló által megadott adatoknak hiánytalannak, és valósnak kell lenniük. A Vásárló nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést, a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

 1. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

 1. A megbízási díj teljesítése

A regisztráció során a vásárlónak, meg kell adnia az érvényes bankkártya adatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártya adatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Barion nevű fizetési rendszert a Barion Payment Zrt. 1117 Budapest, Infopark sétány 1., V. emelet 5. ajtó üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során, a Szerződő Felek „teljesítési segédjének” minősül. A Barion Payment Zrt. általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/  weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

 1. Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül, a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikusan, e-mailen keresztül juttat el a Vásárlóhoz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül, a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Vásárlóhoz. A Vásárló az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

 1. Felmondás kezdeményezése

A Vásárló, a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását e-mailen keresztül, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a golovics.lajos@gmail.com e-mailcímre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Szolgáltatás felmondása ellenére a Vásárlói fiókban – annak törléséig – a Vásárló által korábban megvásárolt kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak.

 1. Felmondás az ingyenes próbaidőszak alatt

A fogyasztónak nem minősülő Vásárló, az ingyenes próbaidőszak alatt azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

 1. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Vásárló, a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. Az ingyenes próbaidőszak letelte esetén, a Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét, a Vásárló bankkártyájára visszafizeti.

A fogyasztónak minősülő Vásárló, az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől, a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.

 1. Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike, – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban –, a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

 1. Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést, a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten, vagy súlyosan megszegi.

 1. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató, a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét, az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

 1. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.nyaralas-terkep.hu weboldal, annak elemei, és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag, a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Vásárló felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez, ezen anyagok részére vagy egészére. A Vásárló, a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére, 100 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

 1. Teljességi záradék

A jelen szerződés, a benne szabályozott jogviszony tekintetében, a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

 1. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

 1. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek, a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa az Egyesült Királyság és Magyarország.

 1. Panaszkezelés

A Vásárló, a Szolgáltatással kapcsolatos panaszait, a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: golovics.lajos@gmail.com

 1. A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:

webwise Hungary Kft.

A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja.

webwise Hungary Kft.

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek, és szabadon letölthetőek a nyaralas-terkep.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek weboldalon.


 1. melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

Ez az oldal cookikat használ. Több információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Bezárás